ue


ZADANIE 2

SZKOLENIA PODNOSZĄCE KOMPETENCJE STUDENTÓW

Wsparcie w ramach Zadania 2 projektu „Vizja przyszłości” kierowane jest do:

 1. Studentów/ek AEH Warszawa, studiujących na kierunkach studiów II stopnia (magisterskich, dziennych i zaocznych) tj.:
  1. Administracja
  2. Bezpieczeństwo i stosunki międzynarodowe
  3. Finanse i rachunkowość
  4. Informatyka
  5. Nowe media i public relations
  6. Prawo dla magistrów i licencjatów II stopnia (3,5 roczne, semestr IV, V, VI, VII)
  7. Psychologia II stopnia
  8. Psychologia – (VII, VIII, IX, X semestr – 2 ostatnie lata studiów 5-letnich jednolitych magisterskich)
  9. Zarządzanie
 2. AEH filia Sochaczew - studia magisterskie (I, II, III, IV semestr) na kierunku Zarządzanie.

Każdy z Uczestników Projektu może uczestniczyć w jednym lub więcej szkoleń w ścieżce od A do D.

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kurs
języka angielskiego

80 os. x 60 godz.
Kurs realizowany od poziomu B1, B2 obejmujący także treści (np. słownictwo), powiązane z kształceniem na kierunku, z którego pochodzi uczestnik, aby wzmocnić jego kompetencje do posługiwania się językiem angielskim w danym zawodzie. 60h dydaktycznych każdy kurs (4 grupy x 20 osób x 60h).

Harmonogram zajęć Grupa I


Harmonogram zajęć Grupa II


Harmonogram zajęć Grupa III


Harmonogram zajęć Grupa IV

Do wyboru szkolenia z kompetencji miękkich
z podanych poniżej

Lepsze prezentacje

30 h
20 grup x 8 osób = 160 osób

Szkolenie mające na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności jak przygotowywać prezentacje najwyższej jakości, w nowoczesny sposób, przejrzystych, wiarygodnych i przekonujących. W wyniku treningu uczestnicy będą w stanie sprzedać swoje pomysły, produkty i projekty bardziej efektywnie oraz przejść przez kluczowe zagadnienia szybciej i zmierzając prosto do celu. Będą również dużo bardziej wiarygodni w przedstawianiu swoich prezentacji i w ten sposób bardziej przekonywujący.

Efektywne negocjacje biznesowe

30 h
8 grup x 10 osób = 80 osób

Techniki negocjacyjne użyte na szkoleniu umożliwiają przyjęcie własnego sposobu komunikacji biznesowej zarówno z sytuacjach standardowych, jak w bardzo złożonym środowisku. Uczestnicy spędzą czas na treningu, zmierzając się z rzeczywistymi przypadkami życiowymi i biznesowymi. Będą jednocześnie instruowani jak krok po kroku poruszać się w bardzo ustrukturyzowany sposób i nigdy nie utracić z pola widzenia własnych uwarunkowań i celu. Podczas treningu, trenerzy przeprowadzają uczestników przez proces koncentracji na najważniejszych faktach oraz wykorzystania narzędzi dla jak najlepszego zapewnienia przekazu informacji. Negocjacje będą przez to prowadzone w sposób bardziej zorientowany na osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Do wyboru szkolenia zawodowe (blended learning)
z podanych poniżej

 • Zarządzanie kapitałem ludzkim (zasobami ludzkimi) (20 os.) 80 h
  czytaj więcej

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę oraz wzbogaci umiejętności m.in. w zakresie: podstawowych kompetencji lidera, planowania pracy zespołu, znajomości stylów przywódczych, budowania autorytetu, rozwoju i inspirowania pracowników, technik motywowania i delegowania zadań, udzielania informacji zwrotnych, dbania o efektywność zespołu, tworzenia funkcjonalnego środowiska pracy czy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

 • Praca w zespole (20 os.) 15 h
  czytaj więcej

  Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności społeczne, potrzebne do pracy w zespole po to by skuteczniej przekazywać informacje i efektywniej wykonywać zadania. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności jak zachowywać się w sytuacjach zmiany, konfliktu, zwiększonej intensywności pracy oraz jak się komunikować, asertywnie odmawiać, kontrolować emocje, radzić sobie ze stresem, podejmować decyzje pod wpływem presji czasu i stresu. Nabędą również wiedzę na temat technik perswazji i przekonywania, wyznaczania celów, priorytetów i zadań oraz inne ważne kompetencje przydatne w pracy w zespole.

 • Zarządzanie konfliktami (10 os.) 15 h
  czytaj więcej

  Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat przyczyn konfliktów, ich rozumienia oraz wychodzenia z konfliktu, jak również na temat technik wywierania wypływu pozwalających kierować konfliktem zgodnie z celem jaki chcemy osiągnąć oraz z obszaru mediacji i negocjacji. Nabędą umiejętności interpersonalnych przydatnych w sytuacjach konfliktu oraz umiejętności sporządzania planów działania oraz bezpiecznego wychodzenia z konfliktu.

 • Finansowanie działalności innowacyjnej (10 os.) 15 h
  czytaj więcej

  Uczestnik szkolenia nabędzie szeroką wiedzę na temat źródeł finansowania działalności innowacyjnej. Będzie potrafił wymienić i scharakteryzować różne formy finansowania w zależności od kategorii ich źródła. Nabędzie umiejętność dopasowania najkorzystniejszej formy finansowania w zależności od rodzaju działalności innowacyjnej. Przedstawi różnice między formami finansowania oraz wskaże metody ich doboru.

 • Finanse UE (10 os.) 20 h
  czytaj więcej

  Na szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę w ramach szerokiego ujęcia problematyki finansów UE, pozna zasady konstruowania i praktyki funkcjonowania budżetu ogólnego, będącego podstawowym elementem systemu finansowego Unii. Zapozna się z metodami koordynacji polityki budżetowej, która rzutuje na sytuację finansów publicznych w krajach członkowskich. Będzie samodzielnie analizował strukturę dochodów i wydatków, rozpozna zasady wykonania i kontroli budżetu. Przedstawi i uzasadni kwestie dotyczące ochrony interesów państw członkowskich. Będzie miał świadomość znaczenia pozabudżetowych źródeł finansowania, stanu i perspektyw harmonizacji podatków oraz znaczenia rozszerzenia Unii o nowe kraje członkowskie dla przyszłości finansów UE.

 • Praca w zespole (20 os.) 15 h
  czytaj więcej

  Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności społeczne, potrzebne do pracy w zespole po to by skuteczniej przekazywać informacje i efektywniej wykonywać zadania. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności jak zachowywać się w sytuacjach zmiany, konfliktu, zwiększonej intensywności pracy oraz jak się komunikować, asertywnie odmawiać, kontrolować emocje, radzić sobie ze stresem, podejmować decyzje pod wpływem presji czasu i stresu. Nabędą również wiedzę na temat technik perswazji i przekonywania, wyznaczania celów, priorytetów i zadań oraz inne ważne kompetencje przydatne w pracy w zespole.

 • Marketing cyfrowy (20 os.)15 h
  czytaj więcej

  Szkolenie ze względu na swój interdyscyplinarny charakter umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy z różnorodnych dziedzin. Będą to zagadnienia z obszaru marketingu, biznesu, informatyki oraz psychologii. Uczestnik zdobędzie umiejętności w zakresie zarządzania strategicznego i przeprowadzania badań marketingowych, które to kompetencje będzie mógł wykorzystywać w swoim przyszłym zawodowym życiu. Uczestnik nabędzie również wiedzę z zakresu e-businessu i aplikacji internetowych, które pozwolą mu zrozumieć zasady działania marketingu cyfrowego i będą odpowiednią podstawą do rozwijania wiedzy w tym temacie. Uczestnik zapoznania się z różnorodnymi mediami społecznościowymi, takimi jak: Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ i Instagram i ich rolą w biznesie. Szkolenie wprowadzi w tajniki reklamy internetowej i wykorzystywania jej w marketingu internetowym. Uczestnik rozwinie swoje kompetencje komunikacyjne, które są niezbędne do efektywnego budowania długotrwałych relacji z klientami.

 • Praca w zespole (20 os.) 15 h
  czytaj więcej

  Uczestnik szkolenia nabędzie praktyczne umiejętności społeczne, potrzebne do pracy w zespole po to by skuteczniej przekazywać informacje i efektywniej wykonywać zadania. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności jak zachowywać się w sytuacjach zmiany, konfliktu, zwiększonej intensywności pracy oraz jak się komunikować, asertywnie odmawiać, kontrolować emocje, radzić sobie ze stresem, podejmować decyzje pod wpływem presji czasu i stresu. Nabędą również wiedzę na temat technik perswazji i przekonywania, wyznaczania celów, priorytetów i zadań oraz inne ważne kompetencje przydatne w pracy w zespole.

 • Zarządzanie sytuacją kryzysową (10 os.) 15 h
  czytaj więcej

  Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy na temat genezy, schematu i faz sytuacji kryzysowej oraz sposobów wychodzenia z niej, czyli kompleksowego zarządzania sytuacją kryzysową. Nabędą umiejętności z zakresu komunikacji i technik informowania, tworzenia kanałów informacyjnych na potrzeby kryzysu oraz sposobów budowania zespołu do działania w sytuacjach kryzysowych.

Cykl 2 spotkań z pracodawcami (2 x 4h) i/lub wizyta studyjna u pracodawcy (8h) w 8 grupach po 30 osób. Spotkania i wizyty studyjne w języku polskim i/lub angielskim.

Wizyty studyjne - spotkania z pracodawcami (w siedzibie firmy) prowadzące do poznania ich oczekiwań dot. nowych pracowników realizowane w celu zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia i służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy prowadzące do uzyskania kompetencji przedsiębiorczych. Wizyta studyjna zaplanowana została na 8 h z przerwami.

Spotkania z pracodawcami - Cykl 2 spotkania z pracodawcami (2 x 4 h) w formie zajęć dodatkowych z przedstawicielami pracodawców tj. ekspertami, praktykami realizowane w celu zwiększenia zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia i służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy prowadzące do uzyskania komp. przedsiębiorczych; miejsce spotkania: Uczelnia AEH.

Zajęcia zostaną poprzedzone indywidualnym bilansem kompetencji i kwalifikacji posiadanych przez każdego/ą Uczestnika/czkę Projektu. Będzie on stanowił pomoc w doborze ścieżek rozwojowych i wyborze formy wsparcia, w których dana osoba powinna uczestniczyć.

Harmonogram szkoleń podnoszących kompetencje studentów w ramach Modułu 2 - Vizja przyszłości

Szkolenie/wizyta studyjna Data Godziny Prowadzący/Opiekun Miejsce/sala
Spotkanie z przedstawicielem pracodawcy 2023-06-29 13:00 - 15:00 Anna Piekut on-line / MS Teams
Spotkanie z przedstawicielem pracodawcy 2023-06-03 11:45 - 13:45 Olga Rawa-Siarkowska on-line / MS Teams
Wizyta studyjna w Fundacji GPW S.A. Grupa 2 2023-05-24 14:30 - 16:30 Opiekun: Aneta Dąbrowska ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Spotkanie z przedstawicielem pracodawcy 2023-04-15 09:45 - 11:45 Krzysztof Szymczak sala 505 oraz on-line / MS Teams
Wizyta studyjna w Sejmie RP 2023-04-07 13:30 - 15:30 Wszechnica Sejmowa Sejm RP (ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa)
Spotkanie z przedstawicielem pracodawcy 2023-04-01 09:45 - 11:45 Rafał Klara sala 301 oraz on-line / MS Teams
Better presentations 2023-04-24 16.00 - 20.00 Training and Consulting Center – Michał Nędza, Michał Fularz on-line / MS Teams
Better presentations 2023-04-21 16.00 - 18.15 Training and Consulting Center – Michał Nędza, Michał Fularz on-line / MS Teams
Better presentations 2023-04-19 16.00 - 20.00 Training and Consulting Center – Michał Nędza, Michał Fularz on-line / MS Teams
Better presentations 2023-04-14 16.00 - 18.15 Training and Consulting Center – Michał Nędza, Michał Fularz on-line / MS Teams
Better presentations 2023-04-12 16.00 - 20.00 Training and Consulting Center – Michał Nędza, Michał Fularz on-line / MS Teams
Better presentations 2023-04-05 16.00 - 20.00 Training and Consulting Center – Michał Nędza, Michał Fularz on-line / MS Teams
Better presentations 2023-03-31 16.00 - 18.15 Training and Consulting Center – Michał Nędza, Michał Fularz on-line / MS Teams
Better presentations 2023-03-29 16.00 - 20.00 Training and Consulting Center – Michał Nędza, Michał Fularz on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2023-03-31 16:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2023-03-29 16:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2023-03-27 16:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2023-03-24 16:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2023-03-22 16:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2023-03-20 16:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Marketing cyfrowy 2023-02-27 16:00 - 20:00 Anna Prończuk-Omiotek
INVESTIN Sp. z o.o.
on-line / MS Teams
Marketing cyfrowy 2023-02-24 16:00 - 20:00 Anna Prończuk-Omiotek
INVESTIN Sp. z o.o.
on-line / MS Teams
Marketing cyfrowy 2023-02-22 16:00 - 20:00 Anna Prończuk-Omiotek
INVESTIN Sp. z o.o.
on-line / MS Teams
Zarządzanie sytuacją kryzysową 2023-01-31 16:00 - 20:00 Katarzyna Muzyczyszyn
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
Zarządzanie sytuacją kryzysową 2023-01-25 16:00 - 20:00 Katarzyna Muzyczyszyn
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
Zarządzanie sytuacją kryzysową 2023-01-24 16:00 - 20:00 Katarzyna Muzyczyszyn
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
Human Resources Management 2023-02-06 16:00 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
Human Resources Management 2023-02-04 09:30 - 12:30 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
Human Resources Management 2023-01-27 16:00 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
Human Resources Management 2023-01-20 16:00 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2023-01-11 17:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-12-22 17:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-12-21 17:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-12-20 17:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-12-19 17:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-12-14 17:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-12-13 17:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-12-09 17:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Wizyta studyjna w Fundacji GPW S.A. Grupa 1 2022-12-08 14:30 - 16:30 Opiekun: Aneta Dąbrowska ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
Efektywne negocjacje biznesowe 2022-12-14 18:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2022-12-09 18:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2022-12-07 17:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2022-12-05 17:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2022-12-02 17:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2022-11-30 17:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2022-11-28 17:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2022-11-25 17:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2022-11-23 17:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2022-11-21 17:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka, Kamil Załuska on-line / MS Teams
Lepsze Prezentacje 2022-11-18 17:10 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze Prezentacje 2022-11-16 17:10 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze Prezentacje 2022-11-14 17:10 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze Prezentacje 2022-11-09 17:00 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze Prezentacje 2022-11-07 15:40 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze Prezentacje 2022-10-28 17:00 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze Prezentacje 2022-10-27 16:00 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze Prezentacje 2022-10-26 16:00 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Human Resources Management 2022-10-19 15:50 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
Human Resources Management 2022-10-15 09:00 - 12:10 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
Human Resources Management 2022-10-14 15:50 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
Human Resources Management 2022-10-12 15:50 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
TEAMWORK 2022-04-11 16:00 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
TEAMWORK 2022-04-06 16:00 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
TEAMWORK 2022-04-02 09:00 - 15:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
TEAMWORK 2022-04-01 16:00 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
TEAMWORK 2022-03-28 16:00 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
TEAMWORK 2022-03-26 08:00 - 16:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
TEAMWORK 2022-03-25 16:00 - 20:00 Aleksandra Błaszczyk
LAUREN PESO POLSKA S.A.
on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-03-30 16:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-03-29 16:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-03-24 16:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-03-18 16:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-03-17 16:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
EFFECTIVE BUSINESS NEGOTIATIONS 2022-03-14 16:00 - 20:00 dr Joanna Latuszek Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
Lepsze prezentacje 2022-03-14 16:00 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze prezentacje 2022-03-09 16:00 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze prezentacje 2022-03-07 16:00 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze prezentacje 2022-03-02 16:00 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze prezentacje 2022-02-28 16:00 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Lepsze prezentacje 2022-02-23 16:00 - 20:00 Kamil Załuska, Anna Kornacka
Publico Anna Kornacka
on-line / MS Teams
Zarządzanie konfliktami 2022-01-17 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie konfliktami 2022-01-12 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie konfliktami 2022-01-10 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-03-18 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-03-16 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-03-11 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-02-25 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-02-21 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-02-18 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-02-04 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-02-02 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-01-26 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-01-24 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-01-19 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-01-05 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2022-01-04 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2021-12-20 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2021-12-15 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Zarządzanie zasobami ludzkimi 2021-12-13 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-12-22 16:00 - 20:00 Kamil Załuska Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-12-21 17:00 - 20:00 Kamil Załuska Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-12-16 17.30 - 20:00 Kamil Załuska Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-12-14 16:00 - 20:00 Kamil Załuska Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-12-09 17.30 - 20:00 Kamil Załuska Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-12-07 16:00 - 20:00 Kamil Załuska Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-12-06 16:00 - 20:00 Kamil Załuska Publico Anna Kornacka on-line / MS Teams
Praca w zespole 2021-05-24 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska szkolenie on-line
Praca w zespole 2021-05-19 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska szkolenie on-line
Praca w zespole 2021-05-18 16:00 - 20:00 Magic Pencil Wiesława Zwierzchowska szkolenie on-line
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-05-25 16:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka szkolenie on-line
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-05-21 17:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka szkolenie on-line
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-05-18 16:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka szkolenie on-line
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-05-17 17:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka szkolenie on-line
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-05-12 16:30 - 20:00 Publico Anna Kornacka szkolenie on-line
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-05-06 17:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka szkolenie on-line
Efektywne negocjacje biznesowe 2021-05-05 17:00 - 20:00 Publico Anna Kornacka szkolenie on-line