ue

ZADANIE 1

ZMODERNIZOWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA

(studia stacjonarne i niestacjonarne)


Okres realizacji 04.2019-09.2022

„Vizja przyszłości” na kierunku Psychologia dla studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zostaną wdrożone zmodernizowane przedmioty:

Neurofizjologia
i neuropsychologia


(IV rok studiów) Materiały dydaktyczne

E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej


(V rok studiów) Materiały dydaktyczne

Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży


(IV rok studiów) Materiały dydaktyczne

Psychoterapia


(V rok studiów) Materiały dydaktyczne

Neurofizjologia
i neuropsychologia


(IV rok studiów) Materiały dydaktyczne

E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej


(V rok studiów) Materiały dydaktyczne

Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży


(IV rok studiów) Materiały dydaktyczne

Psychoterapia


(V rok studiów) Materiały dydaktyczne
Nowe programy kształcenia przewidują po 30 godzin zajęć dla studentów/ek uczęszczających w trybie stacjonarnym i łącznie 20 godzin dla osób uczących się w trybie niestacjonarnym na IV oraz V roku studiów.

Na każdym z powyższych wymienionych lat studiów, będą realizowane w formie zajęć grupowych po 2 przedmioty. Każdy po 30 godzin.

Zostaną opracowane programy kształcenia oraz sylabusy, a sale dydaktyczne będą wyposażone w specjalistyczny sprzęt i narzędzia.

Innowacyjne programy kształcenia, będą odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby nie tylko uczestników projektu, ale i ich przyszłych pracodawców. W ten sposób osoby objęte tą formą wsparcia poprawią swoje kompetencje, które są poszukiwane na rynku pracy.


Tajemnice, które skrywa nasz mózg….
Zajęcia z Neurofizjologii i neuropsychologii
w ramach projektu „Vizja przyszłości”


Pierwszym przedmiotem opierającym się o zmodernizowany program kształcenia, realizowanym w ramach projektu „Vizja przyszłości” jest Neurofizjologia i Neuropsychologia. Zajęcia dedykowane zostały Studentom psychologii, przede wszystkim grupom Studentów będących na specjalności: psychologia kliniczna i psychoterapia będących na 4 roku uczących się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym, od roku akademickim 2019/20 oraz kontynuowane na I semestrze w obecnym roku akademickim.

Warsztaty prowadzone są przez p. mgr Izabelę Szumską, posiadającą ekspercką wiedzę z zakresu neurofizjologii oraz elektroencefalografii oraz mająca wieloletnie doświadczenie w pracy badawczej - oraz dydaktycznej.mgr Izabela Szumska


Zajęcia zgodnie z założeniami projektu mają charakter praktyczny na nauczanie twardych umiejętności pożądanych obecnie na rynku pracy. Studenci mają możliwość nabyć wiedzę ale również doświadczenie w dokonywaniu pomiaru oraz interpretacji sygnału EEG odczytywanego na specjalistycznym sprzęcie elektroencefalografii. Dodatkowo, Studenci dzięki warsztatom mogą obserwować i samodzielnie wykonywać zmiany sygnału EEG związanymi z bodźcami wzrokowymi i słuchowymi, a także wyciągać wniosku na temat funkcjonowania mózgu na podstawie dogłębnych analiz przeprowadzanych na zajęciach.

Na podstawie ankiety przeprowadzonej po zakończeniu realizacji przedmiotu w ubiegłym roku oceniającej poziom zadowolenia, zdecydowana większość Studentów uznała zajęcia za ciekawe oraz przydatne w pogłębianiu wiedzy z tematyki neuropsychologii i neurofizjologii.

Opracowany skrypt w ramach przedmiotu został poddany recenzji przez niezależnego eksperta i spotkał się z bardzo pozytywna oceną.

„W mojej ocenie przedstawiony skrypt jest opracowany na wysokim poziomie merytorycznym i zawiera cenną, trudną do zdobycia wiedzę „know-how” Autorki odnośnie wysokospecjalistycznych zagadnień naukowych oraz badawczych. Badania psychofizjologiczne wnoszą niezwykle wartościową wiedzę do psychologii, jednakże ze względu na poziom ich skomplikowania, wymagania techniczne i sprzętowe, ale przede wszystkim specjalistyczną wiedzę i umiejętności jakie są przy nich niezbędne, rzadko są realizowane przez studentów”. Dr Emilia Zabielska-Mendyk, Katedra Psychologii Eksperymentalnej, Instytut Psychologii.

Serdecznie zapraszamy do lektury Skryptu nie tylko Studentów!Psycholog - czyli niezbędna pomoc i tym dużym i tym małym
Zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
w ramach projektu „Vizja przyszłości”


Kontynuując dalsze działania zmierzające do zmodernizowania programu kształcenia na kierunku Psychologia, Uczelnia dzięki realizacji projektu „Vizja przyszłości” wzbogaciła swoją ofertę o kolejny przedmiot: Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, który realizowany jest od ubiegłego roku akademickiego.

W II semestrze obecnego roku akademickiego zostaną objęte grupy studenckie o specjalności: psychologia kliniczna i psychoterapia oraz psychologia kliniczna i seksuologia, będące na 4 roku psychologii, kształcące się zarówno w trybie stacjonarnym jak i zaocznym. Zajęcia w formie warsztatowej będą prowadzone przez p. mgr Izabelę Czajkę - Szymonę, posiadającej doświadczenie zawodowe w pracy diagnostycznej/ terapeutycznej z dziećmi przejawiającymi zaburzenia rozwojowe oraz doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy i/lub terapii integracji sensorycznej.mgr Izabela Czajka-Szymona


Opracowany skrypt w ramach przedmiotu został poddany recenzji przez niezależnego eksperta i spotkał się z bardzo pozytywna oceną.

„Tekst [tj. skrypt] oparty jest o bardzo dobrze dobraną, najnowszą literaturę przedmiotu, co daje studentowi możliwość pogłębienia interesujących go zagadnień w materiałach źródłowych. Dodatkowym walorem przekazu treści są zamieszczone rysunki, na ogół własnego autorstwa, ułatwiające recepcję tekstu”. Prof. Stanisława Tucholska, KUL, Katedra Psychologii Ogólnej, Instytut Psychologii.Psychoterapia, czy na pewno wiem wszystko...?
w ramach projektu „Vizja przyszłości”


Na kierunku psychologia w roku akademickim 2020/2021 (IX semestr), na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będzie nauczany zmodernizowany przedmiot Psychoterapia, który zostanie uruchomiony w ramach projektu „Vizja przyszłości”. Przedmiot realizowany będzie przede wszystkim dla studentów na specjalności: psychologia kliniczna i psychoterapia oraz psychologia kliniczna i seksuologia. Warsztaty będą prowadzane przez dr. Rafała Styłę - psychoterapeutę z wieloletnim doświadczeniem pracy naukowo-dydaktycznej i klinicznej, autora licznych publikacji z zakresu psychopatologii i psychoterapii, a także praktyka na co dzień zajmującego się prowadzeniem grupowej i indywidualnej psychoterapii.dr Rafał Styła


Zmodernizowany program zakłada zajęcia o charakterze warsztatowym, które pozwolą nabyć praktyczne umiejętności oraz kompetencje związane z pracą psychologa i kontaktem z pacjentem: wywiad psychologiczny, konceptualizowanie przypadku, praktyczne zastosowanie technik psychoterapeutycznych. Taki rodzaj ćwiczeń podniesie kompetencje przydatne na rynku pracy oraz umożliwi Studentom nabycie umiejętności, które do tej pory nabywali dopiero w trakcie swojej pracy zawodowej. Aby w pełni realizować praktyczny aspekt pracy psychoterapeutycznej sala, w której będą odbywały się zajęcia, zostanie wyposażona w sprzęt, aby symulować gabinet terapeutyczny jak najbardziej zbliżony do tego, w jakim będą pracować w przyszłości.

Opracowany skrypt w ramach przedmiotu został poddany recenzji przez niezależnego eksperta i spotkał się z bardzo pozytywna oceną.

„Wybór piśmiennictwa jest szeroki, adekwatny do prezentowanych treści. Skrypt oceniam jako bardzo dobry pod względem treściowym i merytorycznym”. Dr n. hum. seksuolog kliniczny Marta Rawińska, Instytut Psychologii AEH w Warszawie.Warszawa, Styczeń 2021

Przedmiot Data Godzina Prowadząca Grupa
Neurofizjologia i Neuropsychologia 16.10.2019 10:55-13:30. Izabela Szumska PD-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 23.10.2019 10:55-13:30. Izabela Szumska PD-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 06.11.2019 10:55-13:30. Izabela Szumska PD-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 20.11.2019 10:55-13:30. Izabela Szumska PD-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 04.12.2019 10:55-13:30. Izabela Szumska PD-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 11.12.2019 10:55-13:30. Izabela Szumska PD-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 18.12.2019 10:55-13:30. Izabela Szumska PD-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 15.01.2020 10:55-13:30. Izabela Szumska PD-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 22.01.2020 10:55-13:30. Izabela Szumska PD-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 16.10.2019 13:55-16:30. Izabela Szumska PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 23.10.2019 13:55-16:30. Izabela Szumska PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 06.11.2019 13:55-16:30. Izabela Szumska PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 20.11.2019 13:55-16:30. Izabela Szumska PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 04.12.2019 13:55-16:30. Izabela Szumska PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 11.12.2019 13:55-16:30. Izabela Szumska PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 18.12.2019 13:55-16:30. Izabela Szumska PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 15.01.2020 13:55-16:30. Izabela Szumska PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 22.01.2020 13:55-16:30. Izabela Szumska PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 26.10.2019 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 09.11.2019 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 23.11.2019 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 07.12.2019 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 21.12.2019 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 11.01.2020 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 25.01.2020 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 27.10.2019 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 10.11.2019 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 24.11.2019 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 08.12.2019 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 22.12.2019 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 12.01.2020 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 26.01.2020 15:35-18:05. Izabela Szumska PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 26.10.2019 11:45-14.20. Izabela Szumska PZ-4/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 09.11.2019 11:45-14.20. Izabela Szumska PZ-4/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 23.11.2019 11:45-14.20. Izabela Szumska PZ-4/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 07.12.2019 11:45-14.20. Izabela Szumska PZ-4/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 21.12.2019 11:45-14.20. Izabela Szumska PZ-4/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 11.01.2020 11:45-14.20. Izabela Szumska PZ-4/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 25.01.2020 11:45-14.20. Izabela Szumska PZ-4/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 30.03.2020 8.00-13.30 Izabela Czajka - Szymona PD-1A/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 27.04.2020 8.00-13.30 Izabela Czajka - Szymona PD-1A/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 18.05.2020 8.00-13.30 Izabela Czajka - Szymona PD-1A/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 01.06.2020 8.00-13.30 Izabela Czajka - Szymona PD-1A/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 15.06.2020 8.00-13.30 Izabela Czajka - Szymona PD-1A/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 06.04.2020 8.00-13.30 Izabela Czajka - Szymona PD-1B/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 11.05.2020 8.00-13.30 Izabela Czajka - Szymona PD-1B/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 25.05.2020 8.00-13.30 Izabela Czajka - Szymona PD-1B/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 08.06.2020 8.00-13.30 Izabela Czajka - Szymona PD-1B/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 22.06.2020 8.00-13.30 Izabela Czajka - Szymona PD-1B/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 29.03.2020 11:45-16:20. Izabela Czajka - Szymona PZ-2/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 05.04.2020 11:45-16:20. Izabela Czajka - Szymona PZ-2/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 19.04.2020 11:45-16:20. Izabela Czajka - Szymona PZ-2/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 20.05.2020 11:45-16:20. Izabela Czajka - Szymona PZ-2/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 24.05.2020 11:45-16:20. Izabela Czajka - Szymona PZ-2/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 07.06.2020 11:45-16:20. Izabela Czajka - Szymona PZ-2/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 21.05.2020 11:45-16:20. Izabela Czajka - Szymona PZ-2/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 28.06.2020 11:45-16:20. Izabela Czajka - Szymona PZ-2/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 29.03.2020 16.30-19.00 Izabela Czajka - Szymona PZ-3/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 05.04.2020 16.30-19.00 Izabela Czajka - Szymona PZ-3/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 19.04.2020 16.30-19.00 Izabela Czajka - Szymona PZ-3/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 20.05.2020 16.30-19.00 Izabela Czajka - Szymona PZ-3/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 24.05.2020 16.30-19.00 Izabela Czajka - Szymona PZ-3/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 07.06.2020 16.30-19.00 Izabela Czajka - Szymona PZ-3/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 21.05.2020 16.30-19.00 Izabela Czajka - Szymona PZ-3/VII
Zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży 28.06.2020 16.30-19.00 Izabela Czajka - Szymona PZ-3/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 24.10.2020 08:00-12:30 Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 21.11.2020 08:00-12:30 Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 19.12.2020 08:00-12:30 Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 16.01.2021 08:00-12:30 Izabela Szumska PZ-1/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 07.11.2020 08:00-12:30 Izabela Szumska PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 05.12.2020 08:00-12:30 Izabela Szumska PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 09.01.2021 08:00-12:30 Izabela Szumska PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 23.01.2021 08:00-12:30 Izabela Szumska PZ-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 08.11.2020 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ-1/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 06.12.2020 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ-1/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 10.01.2021 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ-1/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 24.01.2021 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ-1/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 22.11.2020 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 06.12.2020 18:15-20:20 Wojciech Kreft PZ-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 20.12.2020 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 10.01.2021 18:15-20:20 Wojciech Kreft PZ-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 17.01.2021 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 26.10.2020 13:55-16:30 Izabela Szumska PD-1/VII i PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 02.11.2020 13:55-16:30 Izabela Szumska PD-1/VII i PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 09.11.2020 13:55-16:30 Izabela Szumska PD-1/VII i PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 16.11.2020 13:55-16:30 Izabela Szumska PD-1/VII i PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 23.11.2020 13:55-16:30 Izabela Szumska PD-1/VII i PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 30.11.2020 13:55-16:30 Izabela Szumska PD-1/VII i PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 07.12.2020 13:55-16:30 Izabela Szumska PD-1/VII i PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 14.12.2020 13:55-16:30 Izabela Szumska PD-1/VII i PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 21.12.2020 13:55-16:30 Izabela Szumska PD-1/VII i PD-2/VII
Neurofizjologia i Neuropsychologia 11.01.2021 13:55-16:30 Izabela Szumska PD-1/VII i PD-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 26.10.2020 08:00-12:35 Wojciech Kreft PPD-1/VII i PD-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 02.11.2020 08:00-12:35 Wojciech Kreft PPD-1/VII i PD-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 09.11.2020 08:00-12:35 Wojciech Kreft PPD-1/VII i PD-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 16.11.2020 08:00-12:35 Wojciech Kreft PPD-1/VII i PD-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 23.11.2020 08:00-12:35 Wojciech Kreft PPD-1/VII i PD-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 30.11.2020 08:00-12:35 Wojciech Kreft PPD-1/VII i PD-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 07.12.2020 08:00-12:35 Wojciech Kreft PPD-1/VII i PD-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 14.12.2020 08:00-12:35 Wojciech Kreft PPD-1/VII i PD-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 21.12.2020 08:00-12:35 Wojciech Kreft PPD-1/VII i PD-2/VII
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 11.01.2021 08:00-12:35 Wojciech Kreft PPD-1/VII i PD-2/VII
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 19.10.2020 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 26.10.2020 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 02.11.2020 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 09.11.2020 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 16.11.2020 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 23.11.2020 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 30.11.2020 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 07.12.2020 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 14.12.2020 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 21.12.2020 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
Neurophysiology and neuropsychology (EEG) 11.01.2021 10:55-13:30 Izabela Szumska, (Natalia Wojciechowska) PmDE-2/I (BP)
PmDEB-2/II (BP)
PmDE-1/I (CP)
PmDEB-1/II (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 19.10.2020 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 26.10.2020 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 02.11.2020 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 09.11.2020 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 16.11.2020 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 23.11.2020 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 30.11.2020 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 07.12.2020 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 14.12.2020 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 21.12.2020 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy 11.01.2021 08:00-11:40 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP)
PmDE-1/III (CP)
Psychoterapia 27.03.2021 08:00-12:30 dr Rafał Styła PZ-1/X
Psychoterapia 10.04.2021 08:00-12:30 dr Rafał Styła PZ-1/X
Psychoterapia 24.04.2021 08:00-12:30 dr Rafał Styła PZ-1/X
Psychoterapia 08.05.2021 08:00-12:30 dr Rafał Styła PZ-1/X
Psychoterapia 27.03.2021 12:40-17:15 dr Rafał Styła PZ-2/X
Psychoterapia 10.04.2021 12:40-17:15 dr Rafał Styła PZ-2/X
Psychoterapia 24.04.2021 12:40-17:15 dr Rafał Styła PZ-2/X
Psychoterapia 08.05.2021 12:40-17:15 dr Rafał Styła PZ-2/X
Psychoterapia 26.03.2021 12:45-16:30 dr Rafał Styła PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 09.04.2021 12:45-16:30 dr Rafał Styła PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 16.04.2021 12:45-16:30 dr Rafał Styła PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 23.04.2021 12:45-16:30 dr Rafał Styła PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 30.04.2021 12:45-16:30 dr Rafał Styła PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 14.05.2021 12:45-16:30 dr Rafał Styła PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 21.05.2021 12:45-16:30 dr Rafał Styła PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 28.05.2021 12:45-16:30 dr Rafał Styła PD-1/X, PD-2/X
Psychotherapy 26.03.2021 08:00-12:35 Rafał Styła, PhD Clinical
Psychotherapy 09.04.2021 08:00-12:35 Rafał Styła, PhD Clinical
Psychotherapy 16.04.2021 08:00-12:35 Rafał Styła, PhD Clinical
Psychotherapy 23.04.2021 08:00-12:35 Rafał Styła, PhD Clinical
Psychotherapy 30.04.2021 08:00-12:35 Rafał Styła, PhD Clinical
Psychotherapy 14.05.2021 08:00-12:35 Rafał Styła, PhD Clinical
Psychotherapy 21.05.2021 08:00-12:35 Rafał Styła, PhD Clinical
Psychotherapy 28.05.2021 08:00-09:40 Rafał Styła, PhD Clinical
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 09.03.2021 13:55-16:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PD-1/VIII, PD-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 16.03.2021 13:55-16:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PD-1/VIII, PD-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 23.03.2021 13:55-16:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PD-1/VIII, PD-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 30.03.2021 13:55-16:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PD-1/VIII, PD-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 13.04.2021 13:55-16:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PD-1/VIII, PD-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 20.04.2021 13:55-16:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PD-1/VIII, PD-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 27.04.2021 13:55-16:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PD-1/VIII, PD-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 11.05.2021 13:55-16:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PD-1/VIII, PD-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 18.05.2021 13:55-16:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PD-1/VIII, PD-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 25.05.2021 13:55-16:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PD-1/VIII, PD-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 07.03.2021 10:40-13:25 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-1/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 21.03.2021 10:40-13:25 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-1/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 28.03.2021 10:40-13:25 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-1/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 11.04.2021 10:40-13:25 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-1/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 25.04.2021 10:40-13:25 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-1/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 09.05.2021 10:40-13:25 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-1/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 23.05.2021 10:40-13:25 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-1/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 07.03.2021 08:00-10:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 21.03.2021 08:00-10:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 28.03.2021 08:00-10:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 11.04.2021 08:00-10:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 25.04.2021 08:00-10:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 09.05.2021 08:00-10:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-2/VIII
Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży 23.05.2021 08:00-10:30 mgr Izabela Czajka-Szymona PZ-2/VIII
Developmental disorders of children and adolescents 08.03.2021 13:55-16:30 Izabela Czajka-Szymona MSc Clinical
Developmental disorders of children and adolescents 15.03.2021 13:55-16:30 Izabela Czajka-Szymona MSc Clinical
Developmental disorders of children and adolescents 22.03.2021 13:55-16:30 Izabela Czajka-Szymona MSc Clinical
Developmental disorders of children and adolescents 29.03.2021 13:55-16:30 Izabela Czajka-Szymona MSc Clinical
Developmental disorders of children and adolescents 12.04.2021 13:55-16:30 Izabela Czajka-Szymona MSc Clinical
Developmental disorders of children and adolescents 19.04.2021 13:55-16:30 Izabela Czajka-Szymona MSc Clinical
Developmental disorders of children and adolescents 26.04.2021 13:55-16:30 Izabela Czajka-Szymona MSc Clinical
Developmental disorders of children and adolescents 10.05.2021 13:55-16:30 Izabela Czajka-Szymona MSc Clinical
Developmental disorders of children and adolescents 17.05.2021 13:55-16:30 Izabela Czajka-Szymona MSc Clinical
Developmental disorders of children and adolescents 24.05.2021 13:55-16:30 Izabela Czajka-Szymona MSc Clinical
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 18.10.2021 8:55-13:30 Wojciech Kreft PD 1 i PD 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 25.10.2021 8:55-13:30 Wojciech Kreft PD 1 i PD 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 15.11.2021 8:55-13:30 Wojciech Kreft PD 1 i PD 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 22.11.2021 8:55-13:30 Wojciech Kreft PD 1 i PD 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 28.11.2021 8:55-13:30 Wojciech Kreft PD 1 i PD 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 06.12.2021 8:55-13:30 Wojciech Kreft PD 1 i PD 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 13.12.2021 8:55-13:30 Wojciech Kreft PD 1 i PD 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 20.12.2021 8:55-13:30 Wojciech Kreft PD 1 i PD 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 10.01.2022 8:55-13:30 Wojciech Kreft PD 1 i PD 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 17.01.2022 8:55-13:30 Wojciech Kreft PD 1 i PD 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 16.10.2021 13:35-18:05 Wojciech Kreft PZ - 1 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 06.11.2021 13:35-18:05 Wojciech Kreft PZ - 1 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 11.12.2021 13:35-18:05 Wojciech Kreft PZ - 1 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 08.01.2022 13:35-18:05 Wojciech Kreft PZ - 1 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 17.10.2021 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ - 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 07.11.2021 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ - 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 12.12.2021 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ - 2 /IX
E-terapia - wykorzystanie narzędzi informatycznych w terapii psychologicznej 09.01.2022 08:00-12:30 Wojciech Kreft PZ - 2 /IX
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy, (tutorial) room 301 (elective course) 19.10.2021 10:55-13:30 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP) and PmDEB-1/IV (BP)PmDE-1/III (CP) and PmDEB-1/IV (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy, (tutorial) room 301 (elective course) 26.10.2021 10:55-13:30 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP) and PmDEB-1/IV (BP)PmDE-1/III (CP) and PmDEB-1/IV (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy, (tutorial) room 301 (elective course) 16.11.2021 10:55-13:30 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP) and PmDEB-1/IV (BP)PmDE-1/III (CP) and PmDEB-1/IV (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy, (tutorial) room 301 (elective course) 23.11.2021 10:55-13:30 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP) and PmDEB-1/IV (BP)PmDE-1/III (CP) and PmDEB-1/IV (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy, (tutorial) room 301 (elective course) 30.11.2021 10:55-13:30 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP) and PmDEB-1/IV (BP)PmDE-1/III (CP) and PmDEB-1/IV (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy, (tutorial) room 301 (elective course) 07.12.2021 10:55-13:30 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP) and PmDEB-1/IV (BP)PmDE-1/III (CP) and PmDEB-1/IV (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy, (tutorial) room 301 (elective course) 14.12.2021 10:55-13:30 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP) and PmDEB-1/IV (BP)PmDE-1/III (CP) and PmDEB-1/IV (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy, (tutorial) room 301 (elective course) 21.12.2021 10:55-13:30 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP) and PmDEB-1/IV (BP)PmDE-1/III (CP) and PmDEB-1/IV (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy, (tutorial) room 301 (elective course) 11.01.2022 10:55-13:30 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP) and PmDEB-1/IV (BP)PmDE-1/III (CP) and PmDEB-1/IV (CP)
E-therapy: use of informatic tools in psychological therapy, (tutorial) room 301 (elective course) 18.01.2022 10:55-13:30 Wojciech Kreft PmDE-2/III (BP) and PmDEB-1/IV (BP)PmDE-1/III (CP) and PmDEB-1/IV (CP)
Psychoterapia 2022-03-07 8.55-9:40 dr Joanna Jurek PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 2022-03-14 8.55-9:40 dr Joanna Jurek PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 2022-03-21 8.55-9:40 dr Joanna Jurek PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 2022-03-28 8.55-9:40 dr Joanna Jurek PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 2022-04-04 8.55-9:40 dr Joanna Jurek PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 2022-04-11 8.55-9:40 dr Joanna Jurek PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 2022-04-25 8.55-9:40 dr Joanna Jurek PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 2022-05-09 8.55-9:40 dr Joanna Jurek PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 2022-05-16 8.55-9:40 dr Joanna Jurek PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 2022-05-23 8.55-9:40 dr Joanna Jurek PD-1/X, PD-2/X
Psychoterapia 2022-03-19 8.00-11:25 dr Joanna Jurek PZ-1/X
Psychoterapia 2022-04-09 8.00-11:25 dr Joanna Jurek PZ-1/X
Psychoterapia 2022-04-23 8.00-11:25 dr Joanna Jurek PZ-1/X
Psychoterapia 2022-05-07 8.00-11:25 dr Joanna Jurek PZ-1/X
Psychoterapia 2022-05-21 8.00-11:25 dr Joanna Jurek PZ-1/X
Psychoterapia 2022-03-19 13:35-17:15 dr Joanna Jurek PZ-2/X
Psychoterapia 2022-04-09 13:35-17:15 dr Joanna Jurek PZ-2/X
Psychoterapia 2022-04-23 13:35-17:15 dr Joanna Jurek PZ-2/X
Psychoterapia 2022-05-07 13:35-17:15 dr Joanna Jurek PZ-2/X
Psychoterapia 2022-05-21 13:35-17:15 dr Joanna Jurek PZ-2/X
Psychoterapy 2022-03-11 14:50-18:05 dr Joanna Jurek CLINICAL
Psychoterapy 2022-03-18 14:50-18:05 dr Joanna Jurek CLINICAL
Psychoterapy 2022-04-01 14:50-18:05 dr Joanna Jurek CLINICAL
Psychoterapy 2022-04-08 14:50-18:05 dr Joanna Jurek CLINICAL
Psychoterapy 2022-04-22 14:50-18:05 dr Joanna Jurek CLINICAL
Psychoterapy 2022-04-29 14:50-18:05 dr Joanna Jurek CLINICAL
Psychoterapy 2022-05-06 14:50-18:05 dr Joanna Jurek CLINICAL
Psychoterapy 2022-05-13 14:50-18:05 dr Joanna Jurek CLINICAL