ue

ZADANIE 6

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ
Okres realizacji
04-09.2019
– etap wdrożenia
10.2019-03.2019 - etap maintanance
Projekt „Vizja przyszłości” zakłada wprowadzenienowych standardów, między innymi dzięki wykorzystaniu narzędzi IT, tj. zostaną dokonane niezbędne instalacje oraz konfiguracje w celu obsługi poniżej wskazanych systemów:

Zadanie obejmuje realizację następujących form wsparcia:

system portalu edukacyjnego
system portalu pracowniczego
system portalu rekrutacyjnego
system aplikacji mobilnych
Operowanie usługami w systemach będzie odbywała się w różnych językach. Standardowo w języku polskim i angielskim oraz w innych językach obcych zdefiniowanych w systemie.

Zastosowanie nowoczesnych systemów zwiększy efektywność i skuteczność:

  • procesów zarządzania wiedzą uczelni (poprzez zminimalizowanie czasu poświęconego przez pracowników dydaktycznych, administracyjnych i zarządzających na czynności administracyjne związane z zarządzaniem wiedzą)
  • zarządzania zasobami ludzkimi , poprzez profesjonalizację działań HR w organizacji
  • komunikacji uczelnia-student poprzez poprawę jakości user experience systemów i stron internetowych uczelni
  • zarządzania informacją w celu doskonalenia procesu kształcenia
  • poziomu wykorzystania narzędzi monitorowania osiąganych wyników kształcenia
  • zmniejszenie ilości błędów wynikających z niewłaściwej analizy danych
  • zwiększenie poziomu integracji danych cyfrowych z różnych systemów Uczelni
  • zminimalizowanie czasu pracy kadry uczelni na prace administracyjne związane z zarządzaniem informacją
  • zminimalizowanie czasu pracy kadry uczelni w procesie rekrutacji.
Nowe kompetencje kadry w połączeniu z infrastrukturą IT (narzędzia, sprzęt) pozwolą na poprawienie konkurencyjności uczelni nie tylko w wymiarze krajowym, lecz także międzynarodowym.